غایله آذربایجان و فرقه‌ی دموکرات

غایله آذربایجان و فرقه دموکرات
پرونده ویژه چهاردهمین شماره فصلنامه
خاطرات سیاسی

به اطلاع صاحب نظران و عموم علاقمندان و پژوهشگران تاریخ سیاسی معاصر ایران می رساند که در شماره پاییز ۱۴۰۰ فصلنامه خاطرات سیاسی، مساله فرقه دموکرات آذربایجان و کارنامه سیاسی میرجعفر پیشه وری به بحث گذاشته خواهد شد. این پرونده متشکل است از گفتگوهایی با متخصصان این برهه از تاریخ ایران و مقالاتی حاوی نتایج تحقیقات جدید در این مورد.
لذا از تمامی کسانی که در این زمینه آثار و پژوهش هایی دارند، با کمال اشتیاق دعوت می نماییم که افکار و اندیشه های نوپدید خود را با خوانندگان فرهیخته فصلنامه، در میان گذارند.
به امید ایرانی آباد و یکپارچه و شاد

شورای سردبیری فصلنامه خاطرات سیاسی