کسب‌وکار

استراتژی بازاریابی

سرمقاله

حسن اکبری بیرق خاطره، هم به لحاظ مفهومی و هم ازنظر مصداقی، ارجاع به گذشته دارد؛ بنابراین شاید برخی...

فهرست عناوین شماره ۱۰سرمقالهیادها و خاطره هاشجریان در «هزار داستان»یاد و خاطره‌ای از استاد محمدرضا شجریانیادی از دانشی مرد...

شماره ۱۰

شماره دهم (پاییز ۹۹) فصلنامه خاطرات سیاسی در ۱۱۶ صفحه منتشر شد.در سرمقاله ی این شماره علل و نتایج...

فهرست عناوینیادها و خاطره هاسوسیالیستِ تنها (در رثای رئیسی که دانا بود) ۶یادی از خسرو مورخان حوزه۱۳پرونده/۱۱۴ سالگی مشروطیتگاهشمار...

فهرست عناوینسخن سردبیرسیاست در سایه کرونا۲پرونده/«مرجع منتقد»جستار گشایی۶طرحی از حیات فقیه عالیقدر۹از چشم فرزند ۱۷حقوق بشر در نگاه آیت‌الله...

سوسیالیستِ تنها

فاطمه رنجبرنویسنده و پژوهشگر «کسی که پلیس سیاسی را نمی‌شناسد، غلط می‌کند که کار سیاسی کند»؛ این جمله‌ای است...