کسب‌وکار

سایه در سایه سیاست

استراتژی بازاریابی

مهم‌ترین حوادث سیاسی ایران از دهه ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰‏

مهم‌ترین حوادث سیاسی ایران از دهه ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰     ۳ اسفند ۱۲۹۹ کودتای نظامی توسط رضاخان و...

صد سال شعر سیاسی ایران ‏

مریم بوربوری با توجه به کتاب‌های نوشته شده در این زمینه و مقاله­های مختلف می­دانیم سیاست همیشه بر ادبیات...

سیاست معنویت

فاطمه رنجبر؛ میشِل فوکو فیلسوف نامدار فرانسوی و از اندیشمندان بحث‌انگیز نیمۀ دوم قرن بیستم که دیدگاه‌هایش درزمینۀ سیاست،...

«اختلالات اجتماعی و تبعات آن در جامعه ایران»

                              «اختلالات اجتماعی و تبعات آن در جامعه ایران»                                                                                                                                           رضا استاد رحیمی[۱] دکترای جامعه‌شناسی   فرانسیس فوکویاما در...

فرجام قرن، سرانجام سخن

فرجام قرن، سرانجام سخن حسن اکبری بیرق از گزارش بسیار اجمالیِ اُفت و خیزهای دولت- ملت ایران در یک...

فصلنامه خاطرات سیاسی شماره ۱۲ فهرست عناوین‌سرمقاله‌پرونده: تجربه چهار دهه ریاست جمهوری در ایرانجستارگشاییمروری تحلیلی بر تاریخچه انتخابات ریاست‌جمهوری...

Created with Visual Composer