موسیقی، سیاست و قشری‌گری از نگاه استاد شجریان

در گفتگو با روزنامه ایران