چیزهایی که باید بدانید

سرمقاله شماره ۱۰

حسن اکبری بیرقخاطره، هم به لحاظ مفهومی و هم ازنظر مصداقی، ارجاع به گذشته دارد؛ بنابراین شاید برخی این...

سرمقاله

حسن اکبری بیرق خاطره، هم به لحاظ مفهومی و هم ازنظر مصداقی، ارجاع به گذشته دارد؛ بنابراین شاید برخی...

فهرست عناوین شماره ۱۰سرمقالهیادها و خاطره هاشجریان در «هزار داستان»یاد و خاطره‌ای از استاد محمدرضا شجریانیادی از دانشی مرد...

شماره ۱۰

شماره دهم (پاییز ۹۹) فصلنامه خاطرات سیاسی در ۱۱۶ صفحه منتشر شد.در سرمقاله ی این شماره علل و نتایج...

فهرست عناوینیادها و خاطره هاسوسیالیستِ تنها (در رثای رئیسی که دانا بود) ۶یادی از خسرو مورخان حوزه۱۳پرونده/۱۱۴ سالگی مشروطیتگاهشمار...

فهرست عناوینسخن سردبیرسیاست در سایه کرونا۲پرونده/«مرجع منتقد»جستار گشایی۶طرحی از حیات فقیه عالیقدر۹از چشم فرزند ۱۷حقوق بشر در نگاه آیت‌الله...

سوسیالیستِ تنها

فاطمه رنجبرنویسنده و پژوهشگر «کسی که پلیس سیاسی را نمی‌شناسد، غلط می‌کند که کار سیاسی کند»؛ این جمله‌ای است...

سرمقاله

حسن اکبری بیرق نهمین شماره خاطرات سیاسی در تابستان ۱۳۹۹ هنگامی منتشر می‌شود که ایران و جهان هنوز درگیر...