درباره فصلنامه

خاطرات سیاسی فصلنامه ای است با روش تحلیلی آموزشی و اطلاع رسانی. مطالب مندرج در این

 فصلنامه بیانگر آرائ نویسندگان آنهاست.


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: احمد حکیمی پور

سردبیر: حسن اکبری بیرق

ناشر: اراده ملت

مدیر هنری ، صفحه آرا و طراح جلد: علی بیگی

نشانی: تهران – میدان فاطمی – خیابان شهید گمنام – پلاک ۲۶ – طبقه اول – واحد ۸

تلفن: ۸۸۹۷۳۶۲۸ – ۰۲۱

نمابر: ۸۸۹۷۳۶۲۹ – ۰۲۱

پست الکترونیک: khateratesiasi@yahoo.com

چاپخانه: پیک فرهنگ      تلفن: ۶۶۴۱۰۰۲۰ – ۰۲۱