درباره فصلنامه

خاطرات سیاسی فصلنامه ای است با روش تحلیلی آموزشی و اطلاع رسانی. مطالب مندرج در این

 فصلنامه بیانگر آرائ نویسندگان آنهاست.


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: احمد حکیمی پور

سردبیر: حسن اکبری بیرق

ناشر: اراده ملت

مدیر هنری ، صفحه آرا و طراح جلد: علی بیگی

مدیر سایت : ندا سیفی پور

نشانی: تهران - میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - پلاک ۲۶ - طبقه اول - واحد ۸

تلفن: ۸۸۹۷۳۶۲۸ - ۰۲۱

نمابر: ۸۸۹۷۳۶۲۹ - ۰۲۱

پست الکترونیک: khateratesiasi@yahoo.com

شماره شاپای : ۴۲۲x-2645

چاپخانه: پیک فرهنگ      تلفن: ۶۶۴۱۰۰۲۰ - ۰۲۱

Created with Visual Composer